1. Az Előfizető személyes adatai

Amennyiben az Előfizető személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a Szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez, s ezen személy a szolgáltatás segítségével jelen etikai kódexet sértő magatartást tanúsít, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott bejelentkezési azonosítóról történt hozzáférésen a szolgáltatást korlátozza, vagy azonnali hatállyal megszüntesse.

Szolgáltató az Előfizető személyes adatainak védelméhez minden számára lehetséges módon hozzájárul - az Előfizetőt ügyfélszolgálatán tanácsokkal látja el, weboldalán a védelemhez hozzájáruló programokat tesz közzé. Szolgáltató kijelenti, hogy előfizetőinek saját számítógépeit, illetve hálózati kapcsolatát a rosszindulatú tevékenységekkel szemben védeni a fentieken túl nem áll módjában.
 

2. Az Internet-használat etikettjével ellentétes tevékenységek

 

2.1. E-mail

 

Nem megengedett

 • a Szolgáltató hálózatának és/vagy hálózati eszközeinek felhasználásával nagy mennyiségű (32 db feletti) e-mail küldése olyan címekre, amelyeknek tulajdonosaival a küldő nem áll személyes vagy kétoldalú üzleti kapcsolatban, vagy a címek tulajdonosai nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mailt megkapják (SPAM)
 • olyan e-mail küldése, amely feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik
 • olyan e-mail küldése, amely vírussal, vagy más káros kódrészlettel fertőzött csatolt állományt tartalmaz
 • olyan e-mail küldése, amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzettek vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet
 • olyan e-mail küldése, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó vagy azt megvalósító, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail
 • olyan e-mail küldése, melynek fogadó oldalon történő letöltési ideje az ésszerűség határait túllépi, ezzel terhelést okozva mind a Szolgáltató, mind a címzett számítógépében (pl. több óra).

2.2. Jogosulatlan adatszerzés, -küldés, behatolás

Nem megengedett
 • az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve Internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet
 • az Internet használók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatuk, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet
 • az Internet használók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az Előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja
 • mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati megosztások, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
2.3. Közzététel

Nem megengedett

 • jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatok, anyagok, dokumentumok, programok a Szolgáltató szerverén történő tárolása, hálózatán való továbbítása
 • a Szolgáltató hálózatán a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő tartalom tárolása vagy továbbítása. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó vagy azt megvalósító, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom
 • olyan adatok, információk a Szolgáltató szerverén történő tárolása vagy hálózatán való továbbítása, amelyek az Alkotmányba vagy a hatályos jogszabályokba ütköznek; az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.
A fenti szabályok Előfizető általi megsértése az előfizetett szolgáltatás korlátozását vagy a szolgáltatásból való azonnali kizárást vonhatja maga után. Amennyiben a fenti szabályokat nem a Szolgáltató előfizetője sérti meg, de a tevékenység Szolgáltató előfizetőinek vagy magának a Szolgáltatónak kárára történik, a Szolgáltató értesíti a szabályok megsértőjének szolgáltatóját és javasolja a szolgáltatásból való kizárását. Abban az esetben, ha a Szolgáltató eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevő kilétére fényt derítsen, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel beszüntetéséről.